Ukončenie platnosti stránky

Publikoval(a) Galina Smädová dňa Február 12, 2015
Novinky / Komentáre sú deaktivované

Oznamujeme Vám, že uvedená stránka je neplatná.

Aktuálne údaje o Obci Slavošovce nájdete na novej webovej stránke:

www.obecslavosovce.sk

Výsledky volieb do samosprávy obce 2014

Publikoval(a) Galina Smädová dňa November 19, 2014
Novinky / Komentáre sú deaktivované

Výsledky

  Zmena integrovaného povolenia pre SHP Slavošovce, a.s.

  Publikoval(a) Galina Smädová dňa Október 09, 2014
  Novinky / Komentáre sú deaktivované

  Zverejnenie

  Výzva zainteresovanej verejnosti a osobám

  Žiadosť o vydanie zmeny IP

  Vyhlásenie kandidatúry pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

  Publikoval(a) Galina Smädová dňa September 24, 2014
  Novinky / Komentáre sú deaktivované

  Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

  Vyhlásenie kandidatúry pre voľbu starostu obce

  Voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

  Publikoval(a) Galina Smädová dňa August 19, 2014
  Novinky / Komentáre sú deaktivované

  Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

  Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

  Oznámenie o určení počtu obyvateľov

  Akcie

  Publikoval(a) Galina Smädová dňa August 19, 2014
  Novinky / Komentáre sú deaktivované

  II. ročník – Tunel pod Homôlkou

  Publikoval(a) Galina Smädová dňa Júl 24, 2014
  Novinky / Komentáre sú deaktivované

  Výberové konanie – asistent MŠ

  Publikoval(a) Galina Smädová dňa Júl 17, 2014
  Novinky / Komentáre sú deaktivované

  OBEC SLAVOŠOVCE

  049 36  Slavošovce 113

  vyhlasuje

  v zmysle § 4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

  výberové konanie

  na obsadenie pozície pedagogický asistent – asistent učiteľa Materskej školy, 049 36  Slavošovce

  Kvalifikačné predpoklady:

  -          odborná a pedagogická spôsobilosť podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

  -           spôsobilosť na právne úkony

  -          vek nad 18 rokov

  -          ovládanie štátneho jazyka

  -          zdravotná spôsobilosť

  -          bezúhonnosť

  -          ovládanie materinského jazyka detí

  Zoznam požadovaných dokladov :

  -          prihláška do výberového konania ,

  -          štruktúrovaný profesijný  životopis

  -          overená  kópia dokladov o vzdelaní,

  -          doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

  -          súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

  Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:

  OBEC SLAVOŠOVCE, 04936 Slavošovce  113

  Termín ukončenia prijímania žiadostí: 11.08.2014

  Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE – MŠ Slavošovce – NEOTVÁRAŤ“.

  Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

  V Slavošovciach dňa 16.07.2014

  Ing. Štefan Bašták  v.r.                                                                                                                                                                                                                                                  starosta obce

  Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2014

  Publikoval(a) Galina Smädová dňa Máj 29, 2014
  Novinky / Komentáre sú deaktivované

  Výsledky volieb do Európskeho parlamentu  – 24.05.2014

  Počet oprávnených voličov        1384

  Počet voličov                                       113

  Volebná účasť                                  8,16 %

  Výsledky volieb do Európskeho parlamentu

  Výberové konanie MŠ

  Publikoval(a) Galina Smädová dňa Máj 23, 2014
  Novinky / Komentáre sú deaktivované

  OBEC SLAVOŠOVCE

  049 36  Slavošovce 113

   

  vyhlasuje

  v zmysle §  4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

  výberové konanie

              na obsadenie funkcie  riaditeľa  Materskej školy, 049 36  Slavošovce

  Kvalifikačné predpoklady:

  -          odborná a pedagogická spôsobilosť zákona NR SR  č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

  -           najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

   

  Iné kritériá a požiadavky :

  -          osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť

  -          spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

  Zoznam požadovaných dokladov :

  -          prihláška do výberového konania ,

  -          štruktúrovaný profesijný  životopis

  -          overená  kópia dokladov o vzdelaní,

  -          doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

  -          potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti ,

  -          písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy

  -          súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

  Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:

                                               OBEC SLAVOŠOVCE, 04936 Slavošovce  113

   

  Termín ukončenia prijímania žiadostí: 12.06.2014

  Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE – MŠ Slavošovce – NEOTVÁRAŤ“.

  Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

  V Slavošovciach dňa 21.05.2014                                             

                    Ing. Štefan Bašták, v.r.

             starosta obce