Menu
Obec Slavošovce
ObecSlavošovce

VZN

Rok 2023

VZN č. 10/2023 o úhradách za sociálnu službu v práčovci poskytovanú obcou Slavošovce

VZN_sociálneslužby_poplatok_práčovňa_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,43 kB

VZN č. 9/2023 o úhradách za sociálne služby v zariadení komunitného centra poskytované obcou Slavošovce

VZN_sociálneslužby_poplatok_komunitnécentrum_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,05 kB

VZN č. 8/2023 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb obcou Slavošovce

VZN_elektronickákomunikácia_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 292,72 kB

VZN č. 7/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Slavošovce

VZN_nakladaniesodpadmi_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 339,77 kB

VZN č. 6/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Slavošovce

VZN 62023 o miestnom poplatku za komunálny odprad a drobný stavebný odpad na území obce Slavošovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,07 MB

VZN č. 5/2023 o miestnych daniach na území obce Slavošovce

VZN_miestnedane_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303 kB

VZN č. 4/2023 o dani z nehnuteľností na území obce Slavošovce

VZN_daňznehnuteľností_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,26 kB

VZN č. 2/2023 o záväznej časti zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Slavošovce

VZN č. 22023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,05 kB

Rok 2022

Dodatok č. 1/2022 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

Dodatok č. 1 k VZN komunálne odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 506,36 kB

Dodatok č. 1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

Dodatok č 12022 o nakladaní s komunálnymi stavebnými odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 424,68 kB

Rok 2021

VZN o určení školského obvodu pre materskú školu obce Slavošovce

VZN-č -1-2021-o-určení-školských-obvodov-pre-materské-školy.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,05 kB

Rok 2020

VZN č.4/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce

VZN č. 4 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 378,35 kB

VZN č. 3/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

VZN č. 3 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 383,06 kB

VZN č. 5/2020 o sume za náhradnú evidenčnú známku pre psa

VZN č 5 o sume za náhradnú evidenčnú známku pre psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,96 kB

VZN č. 2/2020 o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva v obci psími výkalmi

VZN č. 2 o vodení pros, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími výkalmi.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,66 kB

VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 1 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s dprobnými stavebnými odpadmi .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,32 kB

Rok 2019

VZN č. 1/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Slavošovce

VZN č. 12019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Slavošovce.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 125,26 kB

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

VZN č. 7/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

2015-12-21-134402-VZN_volebn___plag__ty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,5 kB

VZNč. 6/2015 o nakldaní s komunílnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

2015-12-21-134308-1VZN_Slavo__ovce_-_TKO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,03 kB

VZN č. 4/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a materskej škole

2015-10-16-110207-VZN_z__pis_die__a__a.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 382,62 kB

VZN č. 3/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

2015-10-16-105918-VZN___._32015_v____ka_pr__spevku_M__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 236,21 kB

prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

2015-06-22-084722-poriadok_multifunkcneho_ihriska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 320,56 kB

Rozpočet obce 2015-2017

2015-04-28-122907-Obec_Slavo__ovce_rozpo__et_2015-2017_-_k__pia.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 133,5 kB

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov

2015-03-17-132410-Dodatok___._2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 393,66 kB

VZN č. 2/2015 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby

2015-03-17-094040-VZN_2_-_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,61 MB

VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 52015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 606,77 kB

Rok 2014

VZN 1/2014 o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností

2015-02-11-141843-VZN___._1__2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,54 MB

Rok 2013

VZN č. 7/2013 o záväznej časti ÚPN Obce Slavošovce

2015-03-05-143210-IMG_0006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 570,1 kB

Cenník za poskytnuté služby

2015-02-23-120437-Cenn__k.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 621,47 kB

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2010

2015-02-11-123523-Dodatok___._2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,32 kB

Rok 2012

Sadzobník správnych poplatkov

2015-06-24-113631-Sadzobn__k_spr__vnych_poplatkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,53 MB

VZN č. 4/2012 o správnych poplatkoch

2015-02-23-134447-VZN_4_-_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,21 MB

VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2015-02-23-125616-VZN_5_-_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,64 MB

Dodatok č. 1 k VZN o prevádzkovom poriadku na pohrebisku

2015-02-23-125408-Dodatok_VZN_pohrebisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,26 kB

Vzn č. 6/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a MŠ

2015-02-23-125239-VZN_6_-_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 817,1 kB

VZN č. 2/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

2015-02-23-124547-VzN_2_-_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,05 MB

VZN č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce

2015-02-23-124346-VZN_1_-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,88 MB

VZN 3/2012 o verejnom poriadku na území obce

2015-02-11-130116-VZN___._3__2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,66 MB

Ostatné

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov bytových domov

2015-06-24-121252-Dod.___.1_VZN_3-1995.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,24 MB

VZN č. 3/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov bytových domov

2015-06-24-121039-VZN___.3_-_1995.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,03 MB

VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu

2015-06-24-115951-VZN_o_odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,51 MB

VZN č. 1/2009 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

2015-06-24-115446-VZN___._1_-_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 803,47 kB

Dodatok č. 2 k VZN 13/2004 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu

2015-06-24-114451-Dod.___._2_k_VZN_13_-_2004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,23 MB

Dodatok č. 1 k VZN č. 13/2004 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu

2015-06-24-114350-Dod.___._1_k_VZN_13_-_2004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 693,86 kB

VZN č. 13/2004 o zbere preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu

2015-06-24-113931-VZN_13_-_2004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,66 MB

VZN o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov

2015-06-23-091040-VZN_-_podmienky_pride__ovania_n__jomn__ch_bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,63 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2003 o niektorých podmienkych držania psov

2015-03-17-132323-Dodatok___._1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 525,03 kB

VZN č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov

2015-03-17-132249-VZN_1-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,63 MB

VZN o určení školského obodu Základnej školy Slavošovce

2015-02-23-132344-__kolsk_____rad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 735,36 kB

VZN 1/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

2015-02-23-132154-VZN_01_-_2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,02 MB

VZN o prevádzkovom poriadku na pohrebisku

2015-02-23-125118-VZN_o_pohrebisku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,47 MB

Stanovenie výšky poplatkov za prenájom priestorov Kultúrneho domu

2015-02-23-121156-poplatky_za_pren__jom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 366,11 kB

Plán obce Slavošovce na zavedenie eura

2015-02-23-121100-obec_Slavo__ovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,89 MB

Štatút Obecnej knižnice

2015-02-19-144758-OK___tat__t.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 933,2 kB

Knižničný poriadok

2015-02-19-135956-Kni__._poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,78 MB

Dodatok č. 1/2010 k VZN 1/2010

2015-02-11-123045-Dodatok___._1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 336,82 kB

VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení

2015-02-11-122627-VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 968,82 kB

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 27. 5. 2024
slabý dážď 25 °C 12 °C
utorok 28. 5. mierny dážď 21/12 °C
streda 29. 5. mierny dážď 21/12 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 21/12 °C

Anketa

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Materská škola

Odpady

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2