OÚ informuje

Štatút obce:

Štatút obce Slavošovce

Vnútorné smernice obce

Program odpadového hospodárstva – k nahliadnutiu na OcÚ Slavošovce

Organizačný poriadok

Smernica na obeh účtovných dokladov

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE 2012-2014

Návrhy na VZN:

Všeobecne záväzné nariadenia:

VZN č. 7/2013 o záväznej časti ÚPN obce Slavošovce –  Regulatívy_UPN_Slavošovce_- príloha k VZN

Dodatok č. 2 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka ZŠ

VZN č. 6 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej a materskej škole

Prevádzkový poriadok športovísk

Dodatok č. 1 k VZN o prevádzkovom poriadku na pohrebisku

VZNč. 5 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Slavošovce

VZN č. 2/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Slavošovce

VZN č. 3/2012 o verejnom poriadku na území obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o správnych poplatkoch

Komunitný plán Obce Slavošovce

VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov Obce Slavošovce

VZN o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov

VZN dotácia na prevádzku a mzdy MŠ školské zariadenia

VZN o verejnom poriadku

VZN o prevádzkovom poriadku na pohrebisku

VZN o miestnych daniach na území obce Slavošovce

VZN o odpadoch

VZN o psoch

VZN dane a poplatky 2010 dodatok c.1 VZN dane a poplatky 2011

Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

Rozpočty obce:

Rozpočet obce Slavošovce na rok 2013 a 2014

Rozpočet obce Slavošovce na rok 2011 2012 a 2013

Rozpočet na rok 2010 – 2012

Rozpočty na roky 2009 – 2011

Návrh rozpočtu na rok 2008

Rozpočet na rok 2007

Rozpočet na rok 2006

Rozpočet na rok 2003

Zápisnice a Uznesenia OZ


zápisnica OZ 15.08.2014

zápisnica OZ 09.05. 2014

zápisnica OZ 19.02.2014

zápisnica 04.12.2013

Zápisnica 18.10.2013

Zápisnica 05.09.2013

Zápisnica 27.06.2013

Zápisnica 15042013

Zápisnica 21.03.2013

AUDIT

Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2013

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2013

Iné

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby


Zverejnenie a výzva – SHP Slavošovce

Rozhodnutie Obvodného úradu Životného prostredia – EKOLUMI s.r.o.

Žiadosť o zmenu IP 2013 pre prevádzku “Výroba papiera a papierových výrobkov” -   Zverejnenie a výzva

Komisie pracujúce pri OZ a ich zloženie

1. Komisia finančná, správy obecného majetku
Predsedníčka: Ing. Angela Kolesárová
Členovia: Jana Kolesárová,  Mgr. Lýdia Hricová

2. Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Predseda: Pavol Bartók
Členovia: Igor Karalo, Eva Kočišová, BC. Zuzana Felezká

3. Komisia na riešenie sťažností na volených predstaviteľov
Predseda: Mgr. Hricová Lýdia
Členovia: Ing. Angela Kolesárová, Eva Kočišová

4. Komisia pre kultúru a šport
Predseda: Milada Šikúrová
Členovia: PaeDr. Milan Sajenko, Mgr. Jana Roháľová, Bc. Július Lalik, Bc. Kamila Ševčíková

5. Komisia na riešenie priestupkov a verejného poriadku
Predseda: Mgr. Konštantín Roháľ
Členovia: Ján Blaško, Dušan Janíčko

6. Škodová komisia
Predseda: alžbeta Bérešová
Členovia: Dušan Janíčko, Ladislav Oravec,

7. Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda: Pavol Bartók
Členovia: Mgr. Lýdia Hricová, Eva Kočišová, Mgr. Konštantín Roháľ, Dušan Janíčko

Zástupca starostu obce

Pavol Bartók

Zoznam poslancov obecného zastupiteľstva

  • Pavol Bartók
  • Ing. Angela Kolesárová
  • Eva Kočišová
  • Mgr. Konštantín Roháľ
  • Milada Šikúrová
  • Dušan Janíčko
  • Mgr. Lýdia Hricová
  • Alžbeta Bérešová
  • Bc. Július Lalik