Novinky

Výberové konanie ZŠ

Posted by Galina Smädová on Máj 23, 2014
Novinky / Komentáre sú deaktivované

OBEC SLAVOŠOVCE

049 36  Slavošovce 113

 

vyhlasuje

v zmysle §  4 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie funkcie  riaditeľa Základnej školy P.E. Dobšinského, Slavošovce   125

Kvalifikačné predpoklady:

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky č. 437/2009

      Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné

      požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných

      zamestnancov,

-          najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,

-          vykonanie I. atestácie.

Iné kritériá a požiadavky:

-          osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,

-          spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Zoznam požadovaných dokladov:

-          prihláška do výberového konania,

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          overené kópie dokladov o vzdelaní a absolvovaní I. atestácie, resp. I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy,

-          doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

-          potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,

-          písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,

-          súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:

                                             OBEC SLAVOŠOVCE, 04936 Slavošovce  113

 

Termín podania prihlášky: 12.06.2014  

Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE – ZŠ Slavošovce – NEOTVÁRAŤ“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Slavošovciach dňa 21.05.2014                                          

                  Ing. Štefan Bašták, v.r.

           starosta obce

Voľby prezidenta SR – II. kolo

Posted by Galina Smädová on Apríl 01, 2014
Novinky / Komentáre sú deaktivované

Počet oprávnených voličov                         1.368

Počet voličov                                                       628

 účasť                                                                    45,91%

Počet hlasov odovzdaných jednotlivých  kandidátom pre voľby prezidenta SR – II. kolo

FICO  Robert, doc. JUDr., CSc.  -      493

KISKA  Andrej, Ing.                       -      129                

P.E. Dobšinský

Posted by Galina Smädová on Marec 20, 2014
Novinky / Komentáre sú deaktivované

Nezabudli na svojho rodáka

   V mesiaci marec, presnejšie 16. marca 2014 uplynulo 186 rokov od narodenia veľkého muža čias minulých, ale aj prítomných Pavla Emanuela Dobšinského. Narodil sa vo vtedajších Veľkých Slavošovciach a zapísal sa do dejín nášho národa ako slovenský Homér. V roku 1970 ho na veľkolepej národnej slávnosti v jeho rodisku,  veršami národného pevca Andreja Braxatorisa  Sládkoviča,  zhromaždeným občanom priblížil univ. profesor a spisovateľ Dr. Rudo Brtáň. „ Počuješ bájne hlasy povestí? Hovoria tie, keď čas čuší, zázračný z nich svet on má vyviesti, budúci svet on v nich tuší .Počuješ? Spieva slovenské pole, spievanky zrodia Homérov, len ľúbosť útlu spievajú hole, no budú aj bohatierov. „ Tie časy už sú tu, keď sme si ho pri 186. výročí jeho narodenia pripomenuli.

   Vďační rodáci, hostia, poslanci, p. prednosta Okresného úradu v Rožňave, spoločne

 s p.starostom obce Slavošovce Ing. Štefanom Baštákom a starostom obce Drienčany sa zišli o 13,00 hodine pred jeho rodným domom, aby mu vzdali poklonu a položili vence vďaky pred pamätnú tabuľu. Následne po otvorení spomienkovej slávnosti p. starostom a za zvukov piesní súboru Lehoťanka sa odobrali navštíviť expozíciu v jeho rodnom dome. Odtiaľ účastníci odišli do priestorov OcÚ kde si vypočuli odbornú prednášku o živote a diele rodáka, ktorú predniesol vedúci  expozície PaedDr. M. Sajenko. Po tejto časti nasledovalo odovzdanie pamätných plakiet. Po krátkom symbolickom občerstvení spomienkovú slávnosť ukončil p. starosta obce, odovzdal slovo prítomnému prednostovi OÚ v Rožňave, ktorý ocenil starostlivosť predstaviteľov obce o zachovanie odkazu Pavla Dobšinského, nazývaného aj kráľom slovenskej rozprávky. O hodnote jeho diela svedčí aj návštevnosť expozície, pričom najväčší počet návštevníkov v roku, dosiahol číslo 1000. Tohtoročnú sezónu otvorili deti MŠ v Slavošovciach  so svojimi p učiteľkami.

   

Voľby prezidenta SR – I. kolo

Posted by Galina Smädová on Marec 17, 2014
Novinky / Komentáre sú deaktivované

Počet oprávnených voličov          1.368

Počet voličov                                           399

Účasť                                                               29,17 %

Počet hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom pre voľby prezidenta SR – I. kolo:

Bárdos Gyula                                                                 0
Behýl Jozef, Mgr.                                                          0
Čarnogurský Ján, JUDr.                                            1
Fico Róbert, doc. JUDr., CSc.                                  212
Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS               3
Hrušovský Pavol, JUDr.                                              4
Jurišta Ján, PhDr.                                                        1
Kiska Andrej, Ing.                                                      61
Kňažko Milan                                                               18
Martinčko Stanislav                                                   2
Melník Milan, prof. RNDr., DrSc.                           3
Mezenská Helena. Mgr.                                             13
Procházka Radoslav, doc. JUDr., PhD.              72
Šimko Jozef, JUDr.                                                        3

Verejné obstarávanie

Posted by Galina Smädová on Február 11, 2014
Novinky / Komentáre sú deaktivované

Školské potreby ZŠ Slavošovce

K jednotlivým výrobkom je možné ponúknuť aj ekvivalenty.

Voľby prezidenta SR 2014

Posted by Galina Smädová on Február 04, 2014
Novinky / Komentáre sú deaktivované

Výsledky II. kola volieb do orgánov samosprávnych krajov

Posted by Galina Smädová on November 27, 2013
Novinky / Komentáre sú deaktivované

 

Počet oprávnených osôb  – 1.391

Počet voličov     144

Účasť    10,35 %

Počet hlasov  odovzdaných jednotlivým  kandidátom pre voľby predsedu

1. RNDr. Rudolf Bauer PhD           25 hlasov

2. JUDr. Zdenko Trebuľa               144 hlasov

Rok na Gemeri

Posted by Galina Smädová on November 22, 2013
Novinky / Komentáre sú deaktivované

Rok na Gemeri - Plagát

Posted by Galina Smädová on November 15, 2013
Novinky / Komentáre sú deaktivované

Výsledky volieb do orgánov samosprávneho kraja v obci  Slavošovce zo dňa 09.11.2013

Počet oprávnených osôb:           1 391

Počet voličov:                                      359

Účasť                                                        25,81 %

Počet hlasov  odovzdaných jednotlivým  kandidátom pre voľby predsedu:

 

Meno Politická príslušnosť Počet hlasov
JUDr. Zdenko Trebuľa SMER -  SD, SMK,  Most – Híd 147
Ing. Marek Ďurán ĽS Naše Slovensko 74
RNDr. Rudolf Bauer PhD.     Konzervatívni demokrati Slovenska 29
RNDr., Ing. Jaroslav Džunko Nezávislý kandidát 9
Ing. Jozef Holečko  MBA Nezávislý kandidát 6
Ing. Dominika Palaščáková PhD. Nová väčšina – Dohoda 6
JUDr. Vladimír Gürtler 7 statočných regionálna strana Slovenska 4
Bc. Ivan Kuhn  MA Občianska konzervatívna strana 4
JUDr. Rastislav Masnyk MBA SDKÚ-DS, SaS 4
Lukáš Sisák KSS 3

 

Počet hlasov  odovzdaných jednotlivým  kandidátom do zastupiteľstva:

Meno Titul Politická príslušnosť Počet hlasov
Štefan Bašták Ing. Smer 247
Ján Babič Ing. Smer 142
Jozef Kušnier Naše Slovensko 85
Gejza Milko Smer 80
Karol Horník Smer 76
Milan Fafrák KSS 43
Milan Mlynár Ing. SNS 36
Janka Vavreková KSS 33
Štefan Szaniszló Naše Slovensko 32
Ján Frák JUDr. nezávislý kandidát 31
Jozef Kováč Ing. NOVA 28
Eduard Mako Strana Rómskej únie na Slovensku 26
Ľudovít Gunár Strana Rómskej únie na Slovensku 22
Jaroslav Kočiš PhDr. KSS 19
Peter Bollo KDH, Most-Híd, SDKÚ 18
Jana Gallová Ing. Úsvit 18
Július Kerekes nezávislý kandidát 18
Juraj Bernár JUDr. KSS 17
Miloš Gallo-Barnák KDH, Most-Híd, SDKÚ 17
Stanislav Kučerák Strana Rómskej únie na Slovensku 13
Pavol Burdiga KDH, Most-Híd, SDKÚ 12
Zlatica Bachňáková KSS 11
Matúš Bischof Mgr. OKS 11
Ľuboš Gál Ing. 7 Statočných 11
Izabella Hurajtová Mgr. NOVA 10
Peter Pamula Bc. SNS 10
Tibor Takáč Ing. OKS 9
Ivan Kuhn Bc., MA OKS 6
Ján Lach Ing. KDH, Most-Híd, SDKÚ 6
Beáta Bekeová SMK 5
Božena Czmórová KDH, Most-Híd, SDKÚ 5
Ferenc Porubán Ing. SMK 4
Ján Szöllös Ing. SMK 3
Juraj Nagy nezávislý kandidát 2
Jozef Šebalj DS 1

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Posted by Galina Smädová on Október 08, 2013
Novinky / Komentáre sú deaktivované

 

 

 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

PDS č. 158/3-2013

 

Dražobník:                                 Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.

                                                   Masarykova 21, 040 01  Košice

                                                   IČO: 36 583 936

                                                   zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I, oddiel: Sro, vložka číslo: 15388/V

                                                   zastúpená: Mgr. Jaroslavom Dzurikom, konateľom spoločnosti

Navrhovateľ dražby:                  Obec Slavošovce 049 36 Slavošovce 113, IČO: 00328847

                                                   zastúpená: starostom obce Slavošovce Ing. Štefanom Baštákom

Dátum konania dražby:              20.novembra 2013

Čas otvorenia dražby:                 10.00 hod.

 

Miesto konania dražby:              zasadacia miestnosť na prízemí, Obecný úrad Slavošovce, č. 113, 049 36 Slavošovce  

Opakovanie dražby:                    prvá dražba

Predmet dražby: budova obchodu a služieb s.č. 521 v Slavošovciach, nachádzajúca sa na parcele č. 1930/71 o výmere 55 m2, zapísaný na LV č. 655, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k.ú.: Slavošovce, obec Slavošovce, okres Rožňava (ďalej len “predmet dražby”).

 

Opis predmetu dražby: budova obchodu a služieb s.č. 521 v Slavošovciach, nachádzajúci sa na parcele č. 1930/71 o výmere 55 m2.

Opis stavu predmetu dražby: Popis bytového domu Prízemná, murovaná stavba v radovej zástavbe. Základy betónové, steny murované, strop rovný, krov valbový, krytina škridlová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky brizolitové, vnútorné vápenné hladké, okná drevené opatrené mrežami. dvere drevené, podlahy a dlažby keramické. Kúrenie lokálne krbom, ktorý však spolu s kuchyňou neoceňujem nie je vo vlastníctve vlastníka nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť je napojená na obecné inžinierske siete (voda, kanalizácia, kúrenie). Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území obce Slavošovce. Nehnuteľnosť je samostatne stojaca murovaného typu, má 1 nadzemné podlažie, valbovú strechu s pálenou jednodrážkovou krytinou, prístupná po miestnej spevnenej komunikácii s napojením na obecné inžinierske siete (voda, kanalizácia, kúrenie). Nehnuteľnosť nie je napojená na rozvod zemného plynu.

Vzhľadom na technický stav je životnosť stavby stanovená na 90 rokov.

Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby:

Časť „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Bez záznamu

Časť „C“: ŤARCHY

Bez záznamu

 

 

Ohodnotenie predmetu dražby:

Číslo znaleckého posudku: Meno znalca: Dátum vyhotovenia: Všeobecná cena odhadu:
73/2013 Ing. Dionýz Dobos 12.09.2013 3.040,00 €

 

Najnižšie podanie:                           3.040,00 €

Minimálne prihodenie:                       200,00 €

Výška dražobnej zábezpeky:                                             500,00 €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:         

 1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. 4350268216/3100, vedený v SBERBANK Slovensko, a.s.,
 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Kukučínova 7 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
 3. banková záruka,
 4. notárska úschova,

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, notárska úschova v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

Lehota na zloženie:                    do otvorenia dražby

 

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka č. 4350268216/3100, vedený v SBERBANK Slovensko, a.s., pobočka Košice. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

 

Obhliadka predmetu dražby, dátum a čas:               Obhliadka 1: 13.11.2013 o 10.00 hod.

                                                                                 Obhliadka 2: 14.11.2013 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 810.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou:

JUDr. Jozef Farkašovský, notár so sídlom: J. Kráľa 190/16, 048 01 Rožňava.

Podmienky odovzdania predmetu dražby:                               

 1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

2.Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.

 1. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

4.Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

Poučenie:

 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena z tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena z tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena z tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  1. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

Za dražobníka:                                                                                  Za navrhovateľa:

V Košiciach dňa  30. septembra 2013                                                           V Slavošovciach dňa 27.septembra 2013

 ……………………………………………………………………….                         ……………………………………………………..

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.                                                    Obec Slavošovce

Mgr. Jaroslav Dzurik, konateľ spoločnosti                                                     Ing. Štefan Bašťák – starosta obce