Archive for Júl, 2014

II. ročník – Tunel pod Homôlkou

Posted by Galina Smädová on Júl 24, 2014
Novinky / Komentáre sú deaktivované

Výberové konanie – asistent MŠ

Posted by Galina Smädová on Júl 17, 2014
Novinky / Komentáre sú deaktivované

OBEC SLAVOŠOVCE

049 36  Slavošovce 113

vyhlasuje

v zmysle § 4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie pozície pedagogický asistent – asistent učiteľa Materskej školy, 049 36  Slavošovce

Kvalifikačné predpoklady:

-          odborná a pedagogická spôsobilosť podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

-           spôsobilosť na právne úkony

-          vek nad 18 rokov

-          ovládanie štátneho jazyka

-          zdravotná spôsobilosť

-          bezúhonnosť

-          ovládanie materinského jazyka detí

Zoznam požadovaných dokladov :

-          prihláška do výberového konania ,

-          štruktúrovaný profesijný  životopis

-          overená  kópia dokladov o vzdelaní,

-          doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

-          súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:

OBEC SLAVOŠOVCE, 04936 Slavošovce  113

Termín ukončenia prijímania žiadostí: 11.08.2014

Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE – MŠ Slavošovce – NEOTVÁRAŤ“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Slavošovciach dňa 16.07.2014

Ing. Štefan Bašták  v.r.                                                                                                                                                                                                                                                  starosta obce