Výberové konanie MŠ

Publikoval(a) Galina Smädová dňa Máj 23, 2014
Novinky

OBEC SLAVOŠOVCE

049 36  Slavošovce 113

 

vyhlasuje

v zmysle §  4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

            na obsadenie funkcie  riaditeľa  Materskej školy, 049 36  Slavošovce

Kvalifikačné predpoklady:

-          odborná a pedagogická spôsobilosť zákona NR SR  č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

-           najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

 

Iné kritériá a požiadavky :

-          osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť

-          spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

Zoznam požadovaných dokladov :

-          prihláška do výberového konania ,

-          štruktúrovaný profesijný  životopis

-          overená  kópia dokladov o vzdelaní,

-          doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

-          potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti ,

-          písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy

-          súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:

                                             OBEC SLAVOŠOVCE, 04936 Slavošovce  113

 

Termín ukončenia prijímania žiadostí: 12.06.2014

Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE – MŠ Slavošovce – NEOTVÁRAŤ“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Slavošovciach dňa 21.05.2014                                             

                  Ing. Štefan Bašták, v.r.

           starosta obce