Archive for Október, 2013

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Posted by Galina Smädová on Október 08, 2013
Novinky / Komentáre sú deaktivované

 

 

 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

PDS č. 158/3-2013

 

Dražobník:                                 Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.

                                                   Masarykova 21, 040 01  Košice

                                                   IČO: 36 583 936

                                                   zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I, oddiel: Sro, vložka číslo: 15388/V

                                                   zastúpená: Mgr. Jaroslavom Dzurikom, konateľom spoločnosti

Navrhovateľ dražby:                  Obec Slavošovce 049 36 Slavošovce 113, IČO: 00328847

                                                   zastúpená: starostom obce Slavošovce Ing. Štefanom Baštákom

Dátum konania dražby:              20.novembra 2013

Čas otvorenia dražby:                 10.00 hod.

 

Miesto konania dražby:              zasadacia miestnosť na prízemí, Obecný úrad Slavošovce, č. 113, 049 36 Slavošovce  

Opakovanie dražby:                    prvá dražba

Predmet dražby: budova obchodu a služieb s.č. 521 v Slavošovciach, nachádzajúca sa na parcele č. 1930/71 o výmere 55 m2, zapísaný na LV č. 655, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k.ú.: Slavošovce, obec Slavošovce, okres Rožňava (ďalej len “predmet dražby”).

 

Opis predmetu dražby: budova obchodu a služieb s.č. 521 v Slavošovciach, nachádzajúci sa na parcele č. 1930/71 o výmere 55 m2.

Opis stavu predmetu dražby: Popis bytového domu Prízemná, murovaná stavba v radovej zástavbe. Základy betónové, steny murované, strop rovný, krov valbový, krytina škridlová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky brizolitové, vnútorné vápenné hladké, okná drevené opatrené mrežami. dvere drevené, podlahy a dlažby keramické. Kúrenie lokálne krbom, ktorý však spolu s kuchyňou neoceňujem nie je vo vlastníctve vlastníka nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť je napojená na obecné inžinierske siete (voda, kanalizácia, kúrenie). Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území obce Slavošovce. Nehnuteľnosť je samostatne stojaca murovaného typu, má 1 nadzemné podlažie, valbovú strechu s pálenou jednodrážkovou krytinou, prístupná po miestnej spevnenej komunikácii s napojením na obecné inžinierske siete (voda, kanalizácia, kúrenie). Nehnuteľnosť nie je napojená na rozvod zemného plynu.

Vzhľadom na technický stav je životnosť stavby stanovená na 90 rokov.

Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby:

Časť „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Bez záznamu

Časť „C“: ŤARCHY

Bez záznamu

 

 

Ohodnotenie predmetu dražby:

Číslo znaleckého posudku: Meno znalca: Dátum vyhotovenia: Všeobecná cena odhadu:
73/2013 Ing. Dionýz Dobos 12.09.2013 3.040,00 €

 

Najnižšie podanie:                           3.040,00 €

Minimálne prihodenie:                       200,00 €

Výška dražobnej zábezpeky:                                             500,00 €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:         

 1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. 4350268216/3100, vedený v SBERBANK Slovensko, a.s.,
 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Kukučínova 7 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
 3. banková záruka,
 4. notárska úschova,

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, notárska úschova v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

Lehota na zloženie:                    do otvorenia dražby

 

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka č. 4350268216/3100, vedený v SBERBANK Slovensko, a.s., pobočka Košice. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

 

Obhliadka predmetu dražby, dátum a čas:               Obhliadka 1: 13.11.2013 o 10.00 hod.

                                                                                 Obhliadka 2: 14.11.2013 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 810.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou:

JUDr. Jozef Farkašovský, notár so sídlom: J. Kráľa 190/16, 048 01 Rožňava.

Podmienky odovzdania predmetu dražby:                               

 1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

2.Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.

 1. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

4.Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

Poučenie:

 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena z tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena z tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena z tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  1. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

Za dražobníka:                                                                                  Za navrhovateľa:

V Košiciach dňa  30. septembra 2013                                                           V Slavošovciach dňa 27.septembra 2013

 ……………………………………………………………………….                         ……………………………………………………..

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.                                                    Obec Slavošovce

Mgr. Jaroslav Dzurik, konateľ spoločnosti                                                     Ing. Štefan Bašťák – starosta obce