Archive for September, 2013

Posted by Galina Smädová on September 19, 2013
Novinky / Komentáre sú deaktivované

Príloha č. 1

Obec Slavošovce, 049 36  Slavošovce 113

  Podmienky pre posudzovanie žiadostí o pridelenie nájomných bytov

 a pre prideľovanie nájomných bytov

 schválené OZ dňa 21.03.2013 uznesením č. 132/03/2013

  Žiadateľom a spolužiadateľom  o nájomný byt nesmie byť osoba, ktorá :

 a) nemá trvalý pobyt v obci

 b) je vlastníkom bytu alebo rodinného domu, nájomcom obecného, štátneho, družstevného,

podnikového, služobného bytu, ani väčšinovým spoluvlastníkom bytu, resp. domu,

 c) bola v predchádzajúcom období neplatičom nájomného za byt vo vlastníctve Obce Slavošovce a nedoplatok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu nebol do dňa podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu uhradený,

d) ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu nemá uhradené záväzky voči Obci Slavošovce.

 

V prípade, že budú splnené  podmienky pre pridelenie nájomného bytu , pri podpise nájomnej zmluvy je potrebné zložiť finančnú zábezpeku vo výške 3- mesačného nájmu a služieb spojených s užívaním bytu a bežný mesačný nájom.   

Základná škola Slavošovce informuje

Posted by Galina Smädová on September 16, 2013
Novinky / Komentáre sú deaktivované

Máme za sebou desať mesiacov práce, počas ktorých sme zažili príjemné chvíle, ale prekonali sme aj mnoho problémov. Ukončili školský rok, ktorý znamenal zavŕšenie školskej reformy v deviatom ročníku

Od tretieho ročníka sa žiaci učia prvý cudzí jazyk -  angličtinu,  od šiesteho sa učili už dva cudzie jazyky. V rámci voliteľných hodín sme zaviedli dva predmety – ochrana života a zdravia a regionálna výchova.

Pedagógovia sa vzdelávali v priebehu celého školského roka, aby mohli kvalitne vypracovať a realizovať školský vzdelávací program. Vzdelávanie sa uskutočňovalo aj v súlade s potrebami a zameraním projektu na  rozvoj čitateľskej gramotnosti s podporou IKT.

V tomto školskom roku sme za zapojili do projektov v spolupráci s NUCEM  Bratislava, kde sa žiaci 9. ročníka zúčastnili experimentálneho testovania – slovenský jazyka  a literatúra, matematika a anglický jazyk. Testovanie žiakov v rámci Slovenska sme realizovali aj v rámci KOMPARA.

V škole pracovalo 32 záujmových útvarov. Žiaci si mohli vybrať z rôznych oblastí -prírodovednej, športovej, práca s PC, krúžky zamerané na tvorivosť. Dva krúžky viedli rodičia- stolnotenisový – pán Igor Gecelovský, kreatívny – pani Jana Tomiová, Hedviga Harvanová – za čo im patrí uznanie a poďakovanie.

Niektoré krúžky boli zamerané na prehlbovanie znalostí , čo využili žiaci na reprezentáciu  školy na vedomostných súťažiach a olympiádach. Veľmi dobré výsledky dosiahli žiaci v prírodovedných súťažiach.

Biologická olympiáda  - Natália Nemčková, Eva Kupcová, Veronika Kupcová, Zuzana Moravanská sa v okresných  súťažiach umiestnili na popredných miestach a postúpili do krajského kola, kde boli úspešné – Natália Nemčková – 4. miesto.

V okresnej súťaži Za krásami Slovenského krasu – súťažné družstvo  (Eva Kupcová, Natália Nemčková, Zuzana Moravanská ) získali  1. miesto

Matematická olympiáda a Pytagoriáda – Zuzana Moravanská  sa delila o 3.-4. miesto, Veronika Kupcová, Karolína Vojtková sa  v rámci okresu umiestnili na 6. mieste,.

Dejepisná olympiáda  – Eva Kupcová 2. miesto s postupom do krajského kola, Brian Rusnák a Natália Nemčková – 3. a 4. miesto, ďalej bola úspešná riešiteľka Bibiána Balcová

Dedičstvo Rómov -  4. miesto v rámci okresu- Filip Viola, Norbert Rusó, Lukáš Karalo 

Futbal –       mladší žiaci – 1. miesto

starší žiaci – 3. miesto

dievčatá – 4. miesto

Pre žiakov sú zaujímavé aj korešpondenčné súťaže realizované cez internet.

Pekné výsledky sme dosiahli aj na športových súťažiach. Naši futbalisti sú v rámci okresných súťaží na prvých miestach.

Niektoré okresné súťaže, na ktorých sme dosahovali dobré výsledky, zrušili (Mladí záchranári, Mladý zdravotník). Je škoda, že sme sa nezúčastnili geografickej olympiády pre snehovú kalamitu.

Ukončili sme projekt Škola pre všetkých bez rozdielu. Záujmové útvary nadväzovali na prácu  tohto projektu. Aj v tomto roku sme organizovali remeselné dielne v rámci Roku na Gemeri, pri príležitosti výročia narodenia P.E.Dobšinského.

Žiaci mali možnosť zúčastniť sa turistického výletu na Štrbské pleso, starší žiaci absolvovali exkurzie na stredné školy v Rožňave, v Košiciach.

Snažíme sa rozvíjať ekologické myslenie žiakov aj praktickými činnosťami, preto organizujeme pravidelne zber papiera, zbierame použité batérie.

Chceme sa poďakovať za spoluprácu v priebehu školského roka starostovi,  zamestnancom Obecného úradu Slavošovce, starostom a zamestnancom obecných úradov spádových obcí za spoluprácu, dodávateľom a sponzorom.

Dôležitá je spolupráca školy a rodičov, preto chceme poďakovať všetkým, ktorí nás podporovali a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 Zručnosť čítať má v živote človeka – žiaka centrálne postavenie. Je nevyhnutná pri zvládnutí mnohých situácií či hľadaní súvislostí, riešení rôznych problémov. Podstatné však je, aby žiak text vnímal a rozumel mu, teda text pochopil, čo je dôležitým predpokladom jeho úspechov v škole i v ďalšom živote. Základom je práca s informáciami z rôznych zdrojov (knihy, učebnice, encyklopédie apod.) a v dnešnej dobe je nevyhnutnosťou aj orientácia a práca s informáciami v prostredí internetu.

Základná škola Pavla Emanuela Dobšinského, Slavošovce 125 sa zapojila do projektu spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR s názvom BUĎME ÚSPEŠNÍ.

Názov projektu:        Buďme úspešní

Operačný program: Vzdelávanie

Prioritná os:              3 Podpora vzdelávanie osôb s osobitými vzdelanostnými potrebami

Opatrenie:                  3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

Cieľ projektu:           Zvýšiť vzdelanostnú úroveň žiakov z MRK prostredníctvom inovatívnych metód vzdelávania ako nástroja pre inklúziu MRK

Špecifický cieľ:      

   1. Zavádzať inovatívne metódy vzdelávania ako nástroj pre sociálnu inklúziu MRK do vyučovacieho procesu a spoločnosti.

    2. Vzdelávať pedagogických zamestnancov za účelom zvládnutia úlohy modernizácie výučby a jej skvalitnenia smerom k podpore sociálne znevýhodnených žiakov z MRK.

Aktivity projektu:    

1. Rozvoj čitateľskej gramotnosti sociálne znevýhodnených žiakov z MRK s podporou IKT

V rámci tejto aktivity sa zameriavame na podporu čitateľskej gramotnosti sociálne znevýhodnených žiakov z MRK prostredníctvom rozvoja primárnej úrovne čítania v nižších ročníkoch formou hravých prezentácií, tvorbou vhodných pracovných listov, zošitov a názorných materiálov. Vo vyšších ročníkoch, kde je už úroveň čitateľskej gramotnosti aspoň na úrovni plynulého čítania s porozumením v texte uvedených informácií, sa venujeme príprave zaujímavých multimediálnych prezentácií jednotlivých tém v rôznych všeobecno-vzdelávacích predmetoch podľa záujmov a potrieb žiakov s precvičovaním pojmov a aktívnou účasťou žiaka v procese učenia sa. Cvičenia na rozvoj čitateľskej gramotnosti sú zamerané na získavanie informácií z rôznych zdrojov, širšie porozumenie textov so získaním i zručností vyhľadať myšlienky, definície slov a slovné spojenie v texte, určiť prostredie deja, nájsť hlavnú myšlienku a tému. Našou snahou je viesť žiakov k tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, naučiť ich tímovou pracovať, vzájomne sa rešpektovať, riešiť problémy, naučiť sa pýtať, hľadať problémy a snažiť sa nájsť odpovede. Názornosťou a prakticko-demonštračnými postupmi pri riešení slovných úloh chceme dosiahnuť odstránenie bariéry pri pochopení zadaní úloh a zamerať tým pozornosť žiakov najmä na tvorivé myšlienkové aktivity. Experti pre inováciu vyučovacích predmetov inovujú obsah formy a metódy vzdelávania -  tvoria pracovné listy, a prezentácie v predmetoch slovenský jazyk a literatúra pre 1. a 2. stupeň, dejepis, občiansku náuku, biológiu, geografiu.

Výstupmi aktivity sú inovované/novovytvorené učebné materiály, pričom počas implementácie celej aktivity je priebežne realizovaná výučba predmetov s inovovanými učebnými materiálmi a v prípade potreby dochádza ku korekcii spracovaných materiálov.

Našou snahou je, aby moderné informačné a komunikačné technológie boli využité v maximálnej miere na inováciu vzdelávania v jednotlivých predmetoch.

2. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Vzdelávanie je zamerané na oblasti:

  • školenie zručností metakognitívnych stratégií pre získanie čitateľských zručností – rozšírenie kompetencií pedagogických zamestnancov, ktoré sú potrebné na riadenie vyučovacieho procesu s cieľom čitateľskej gramotnosti žiakov podľa požiadaviek nového vzdelávacieho štandardu
  • školenie k práci s kódovanou knihou a pracovným zošitom Adamko – rozšírenie kľúčových kompetencií v oblasti metodiky výučby slovenského jazyka a rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov MRK s podporou využívania moderných multimediálnych sád.

V rámci projektu boli zakúpené moderné učebné pomôcky, ktoré majú skvalitniť vyučovací proces a uľahčiť žiakom prácu s textom.

Trvanie projektu:     máj 2012 – október 2013

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

 

Mgr. Veronika Šándorová

       

 

Posted by Galina Smädová on September 05, 2013
Novinky / Komentáre sú deaktivované

Spomienkové oslavy 69. výročia SNP

     Aj naša obec si pripomenula 69. výročie SNP tradične položením vencov pri hrobe padlých v 2. svetovej vojne na miestnom cintoríne pri pamätníku padlých na sídlisku a bývalej vrátnici Slavošovských papierní.

     Aj keď účasť na týchto oslavách je každý rok nižšia z dôvodu úmrtia bývalých účastníkov odboja, my v Slavošovciach nezabúdame. Po dohode starostu obce s predsedom ZO SZPB v Slavošovciach p. Blaškom sa dohodne dátum a hodina spomienkových osláv a vyhlási sa to v miestnom rozhlase. Teraz to bolo 28. augusta o 13,30 hodine. Padlým hrdinom  v SNP a 2. svetovej vojne sa prišiel pokloniť aj poslanec NR SR za náš okres Ing. Ján Babič. Sme radi že Slavošovce  sú obcou, kde sa položenia vencov zúčastňuje skupina občanov, sú však obce

kde veniec padlým položí iba starosta obce s predsedom ZO SZPB.