Archive for Február, 2011

Sociálne pracovisko v Slavošovciach

Posted by Galina Smädová on Február 28, 2011
Novinky / Komentáre sú deaktivované

 

     V našej obci Slavošovce zahájilo 1.12.2010 svoju činnosť nové  sociálne pracovisko. Projekt “Sociálna práca s komunitou v obci Slavošovce” , operačný program ” Zamestnanosť a sociálna inklúzia” je zameraný na podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK.   Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku na projekt je 51 846,02 EUR.Doba trvania projektu je do 30.11.2012.

      Hlavným cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie MRK a predchádzanie sociálno- patologickým javom u rizikových skupín obyvateľov. Projekt sa zameriava na integrovanie marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci.Úlohou projektu je predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom  chránených záujmov detí. Zámerom je zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie.

      Cielovou skupinou  sú obyvatelia MRK rómskych osád Hirš, Breh, Kasárne a Pošta, zvyšok žije rozptýlene v obci.

       Návrh programu terénnej sociálnej práce v obci s osobitným zreteľom na prácu s vylúčenými  komunitami vznikol na základe potreby udržania a zvyšovania kvality výkonu sociálnej práce v obciach s vylúčenými komunitami, ktoré sú zapojené do Programu podpory komunitnej sociálnej práce v obciach s vylúčenou komunitou Fondu sociálneho rozvoja, tento program spolufinancuje Európsky sociálny fond.

     Obec Slavošovce má vysokú mieru nezamestnanosti až  30 % .Vysoký podiel  má na miere nezamestnanosti rómske obyvateľstvo. Celkovo v obci žije 1840 obyvateľov z toho Rómov je 750 (40%). Dlhodobá nezamestnanosť je jedným z vážnych problémou. Medzi ďalšie patrí nedostatočná vzdelanosť, zlá školská dochádzka, nevyhovujúce bývanie.

     Cieľom sociálnej práce v našej obci je pomoc sociálne slabším jedincom, aj rodinám, ktoré sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami, ani s pomocou rodiny a blízkych osôb nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému.Poskytovať odbornú pomoc, nájsť primerané riešenia, pôsobiť preventívne, predchádzať krízovým situáciám. Cieľom sociálnej práce v našej obci je aj spolupráca so všeobecnými a odbornými lekármi, učiteľmi materskej a základnej školy, s políciou; vyžaduje informácie a poskytuje informácie o svojich klientoch postupmi, ktoré určujú príslušné zákony, konzultuje nevyhnutné predpoklady a možné dôsledky navrhovaných riešení pre klienta.

    Spolupracujeme s odborníkmi špeciálnych poradní s ÚPSVaR, s pobočkou Sociálnej poisťovne, s úradom samosprávneho kraja, súdom, s Regionálnou kanceláriou Úradu Splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, so všetkými pracovníkmi, ktorí v danej lokalite pracujú s vylúčenou komunitou (ako napríklad terénni zdravotní asistenti, policajné zložky vo vylúčených komunitách, školskí asistenti a pod.)

     Vo výberovom konaní uspeli Bc. Zuzana Felezká, Erika Kleibanová a Zuzana Kočeriaginová.

       V prípade potreby nás naši spoluobčania nájdu v budove oproti OU Slavošovce, č.d. 130, telefón: 058 7999 395, 0902 966 073

e-mail: socialny.pracovnik@centrum.sk

webová stránka: www.slavosovce.sk

Bc. Felezká Zuzana